بی توجهی شهرداری قائمشهر به مسائل شهری مورد انتقاد قرار گرفت