مشکلات مددکاران در استان سمنان/ مددکار عشق را به ودیعه می گذارد