ترور دانشمندان هسته‌اي خللي در عزم دانشمندان جوان کشور ايجاد نکرد