اختصاص تسهیلات 15 میلیونی برای بهسازی 10 هزار واحد روستایی