رئیس مجلس عضو افتخاری انجمن متخصصین روابط عمومی ایران شد