ضرر 64 هزار ميلياردي سهامداران در 22 ماه دولت تدبیر و امید/ شیب معکوس وعده های دولت در بازار بورس: