شاخص بورس در مرز سقوط از کانال 63 هزار واحدي قرار گرفت