زنجان در زمینه گازسانی به روستاها از میانگین کشوری پایین تر است