تاثیر داروها در بروز «وزوز گوش»/ مرکز جامع درمان نداریم