ناوگان حمل ونقل باری ساماندهی می شود/موضوع ساماندهی یک تکلیف قانونی است