از بینش تحلیلی خاص تا دوری از هر گونه افراط و تفریط