معاون وزیر ورزش:برخی هاعلاقمندند همواره آشفتگی در فضای ورزش ایجاد کنند