9 هزار دانش آموز متوسطه شهرستان ری در آزمون طرح ملی کاشف شرکت کردند