هاشمی و سجادی از اردوی تیم ملی واترپلو بازدید کردند