هشدار ناوگروه ایرانی به ناوهای آمریکایی و فرانسوی در نزدیکی بندر کشور یمن