متوفی مورد تجاوز قرار نگرفته،متهمِ مهندس طراحی داخلی است نه مامور امنیتی