هدف از صدور مجوز برای مؤسسات قرآنی واگذاری فعالیت های قرآنی به مردم است