نمي‌توان با اعمال فشار افکار را در اختيار حاکميت قرار داد