به مدیران دانشگاه آزاد فرصت دادیم خود را با شرایط جدید تطبیق دهند