راه اصلی شناخت نظام سلطه از مسیر فهم فطری و دینی تاریخ غرب است