تاثیر هدفون در بروز «وزوز گوش»/ داروهایی که وزوز گوش می آورند