خادمان آرامستان های تویسرکان در همایش آموزشی شرکت می کنند