پیگیری تخصیص اعتبار10میلیاردی برای تخت جمشید/فعالیت پژوهشی در است