عذرخواهی ناوگروه های آمریکا و فرانسه از ناوگروه نیروی دریایی ارتش