تمرین شاگردان کریمی در کارخانه قند/ هواداران ملوان با خودروهای شخصی به اصفهان رسیدند