طرح تعطیلات تابستانه صنایع با هدف مدیریت مصرف اجرا می شود