7 کد اضطراری رایگان شد/ تماس با 24 کد 3 رقمی هزینه‌دار است