سبک‌دست: بخشی از پول بازیکنان فردا به حساب باشگاه واریز می‌شود