انتقال پایه ستون‌های دوره تاریخی قبل از اسلام به گنجینه کرمانشاه