پرداخت 660 میلیون ریال وام کارگشایی و خودکفایی در ایجرود