گوآتمالایی‌‌ها استعفای معاون رئیس جمهورشان را جشن گرفتند