شرایط بازرسی‌های آژانس باید مطابق قواعد بین‌الملل باشد