خرمشاد: ایرانی که منتقد نظام دو قطبی قبلی بود باید تکلیف خود با نظام جدید را مشخص کند