سرپرست دانشگاه تربیت مدرس: استاد آیینه وند دارای صراحت لهجه در بیان حقیقت بود