اسدزاده: من را ۳ بار در گور گذاشتند و درآوردند/ در این ۷۰ سال بازی‌هایم را کرده‌ام