غیاثی سرپرست تیم‌های ملی دوومیدانی شد، مهاجر شجاعی مشاور اجرایی