صرفه جويي 17 ميليارد ريالي در فولاد مبارکه با بهبود شبکه برق رساني