پیامبران فیلسوف نیستند/ عقلی که خدا را می‌شناسد ابزاری نیست