ترابیان: قرار نیست تا آخر با خسوس کار کنیم/ او پولش را از ما می‌خواهد