آریایی نژاد، عضو ناظر در شورای عالی نظام پرستاری شد