همکاری با مراکز صنعتی فعال در حوزه صنایع دریایی در سال جاری