تاکید بر ایجاد زرادخانه تسلیحاتی برای شورای همکاری ...