اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اجباری شد/ منع ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت و سازها