اخذ تامین مالی موردنیاز برای اعزام راحت تر کاروانها به حرم امام از سوی وزیر کشور