صادرات غیر نفتی راهکاری برای مقابله با بازار پر نوسان نفت