امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم/ هیچگاه نباید از دشمن غافل شد