برگزاري نخستين مجمع عمومي انجمن شرکت هاي دانش بنيان اصفهان