مانورها باید به دنبال ارتقای توانمندی سازمان‎های عملیاتی باشد