شکاف در حزب دموکرات آمریکا در خصوص حمایت از مذاکرات ...