پیام شهادت، تحرک و پویایی است/ محل شهادت با محل علم اندوزی یک مسیر در دو جلوه است